Användarvillkor för Solar Webshop

 

Vänligen läs noga igenom dessa villkor och förbehåll innan Ni registrerar Er som användare och börjar använda SOLAR WEBSHOP som tillhandahålls av Solar Sverige AB, organisationsnummer 556241-0406. (nedan ”SOLAR”) från hemsidan under domännamnet www.solar.se (nedan ”WEBSHOP”).

Genom att registrera Er som användare och/eller ta WEBSHOP i bruk godkänner och accepterar ni samtidigt de villkor och förbehåll som dessa användarvillkor omfattar.

I och med att ni registrerar Er som användare och/eller tar WEBSHOP i bruk garanterar Ni att Ni alltid kommer att följa gällande lagstiftning, inklusive att Ni på intet sätt kommer att initiera bruk av WEBSHOP eller använda WEBSHOP eller delar därav till syften som är rättsstridiga, omoraliska eller i övrigt förbjudna.

Ni har inte rätt att använda WEBSHOP, om Ni inte accepterar följande villkor och förbehåll.

 

1.               Ägande- och immateriella rättigheter

WEBSHOP och all äganderätt och immateriella rättigheter, däribland men inte begränsat till upphovsrättigheter till text, layout, ritningar, bilder, databaser, ljud och video, till WEBSHOP, domännamns- samt såväl registrerade som oregistrerade varumärkes- och känneteckensrättigheter till namn och logotyper, däribland men inte begränsat till <SOLAR.dk>, ”SOLAR” och ”SOLAR WEBSHOP” (”Ägande- och immateriella rättigheter”) innehas av Solar A/S, cvr. nr. 15908416, Haderslevvej 25, DK-6000 Kolding, Danmark (nedan ”SOLAR A/S”).

SOLAR A/S äger rätt att fritt när som helst helt eller delvis överlåta ovan nämnda Ägande- och immateriella rättigheter till tredje part utan varsel och/eller information till Er.

Genom Er anmälan och/eller ibruktagande av WEBSHOP, erkänner Ni SOLAR A/S:s Ägande- och immateriella rättigheter och förklarar samtidigt att Ni alltid – både medan ni använder WEBSHOP och därefter – kommer att respektera dessa Ägande- och immateriella rättigheter.

 

2.                Licens

SOLAR A/S ger Er genom detta avtal rätt att inhämta, inklusive genom att skriva ut och/eller ladda ner, för Er interna användning och administration inom ramen för Er avtalsrelation med SOLAR, material som innehåller Ägande- och immateriella rättigheter, som t.ex. men inte uteslutande är upphovsrättsligt skyddade, däribland produktinformation, text, layout, ritningar, bilder, databaser, ljud och video, som vid var tid finns tillgängliga på WEBSHOP, samt Era order/beställningar, kontaktdata och övriga profilupplysningar.

Ni erkänner och accepterar, att Ni inte i övrigt eller på annat sätt genom detta avtal, ges någon rätt att använda SOLAR A/S:s Ägande- och immateriella rättigheter, samt att eventuell obehörig användning kan utgöra grund för ersättnings-, vederlags- och gottgörelsekrav från SOLAR A/S.

Ni accepterar och erkänner således uttryckligen, att Ni på intet sätt får använda, däribland men inte begränsat till att översända, överlåta, sälja, bearbeta, översätta, modifiera, och/eller distribuera, WEBSHOP och/eller hela eller delar av innehållet i WEBSHOP, t.ex. men inte begränsat till produktinformation, text, layout, ritningar, bilder, databaser, ljud och video, utan föregående skriftligt tillstånd och samtycke från SOLAR A/S.

Innehållet på WEBSHOP får inte av Er eller efter instruktion från Er helt eller delvis placeras i ramar på tredje parts hemsidor (förbud mot framing).

 

3.                Innehåll

SOLAR kommer efter bästa förmåga att underhålla och utveckla WEBSHOP.

SOLAR strävar efter att innehållet alltid är korrekt, uppdaterat och i enlighet med gällande lagstiftning.

Ni accepterar, att det fortlöpande och utan föregående varsel kan ske ändringar, rättelser och/eller kompletteringar av WEBSHOP.

SOLAR och SOLAR A/S friskriver sig uttryckligen från varje ansvar för service som utförts med hjälp av WEBSHOP, inklusive att information är korrekt, att online-applikationer är fungerande och användbara, samt för avbrott och fel på WEBSHOP, t.ex. men inte uteslutande som följd av bristande noggrannhet, tillstånd, säljbarhet och lämplighet för bestämda ändamål.

SOLAR och SOLAR A/S ansvarar således inte för Ert eventuella bortfall av vinst, intäkter eller för någon form av indirekta skador, som uppstår på grund av eller i samband med Er användning av WEBSHOP.

 

4.              Tredje parts rättigheter

SOLAR och SOLAR A/S friskriver sig från ansvar för att Er användning av WEBSHOP inte kränker tredje parts rättigheter, däribland men inte begränsat till rättigheter till mjukvara.

Varken SOLAR eller SOLAR A/S är således på något sätt förpliktat till att hålla Er skadeslös i händelse av att Ni skulle utsättas för ett krav från tredje part till följd av er användning av WEBSHOP.

 

5.              Länkar till tredje parts hemsidor

SOLAR kan på eget bevåg upprätta hyperlänkar till tredje parts hemsidor.

SOLAR lämnar därmed inte någon form av godkännande åt företag eller produkter, till vilka det upprättas hyperlänkar, och SOLAR förbehåller sig rätten att tillkännage detta på WEBSHOP. 

Ni accepterar, att SOLAR inte har kontroll över de hemsidor, till vilka länkning sker, och att SOLAR inte kan ställas till svars för innehållet på sådana tredje parts hemsidor.

Ni accepterar, att Ert besök på tredje parts hemsidor, sker på Ert ansvar och inte berör SOLAR.

SOLAR förbehåller sig rätten att när som helst, utan varsel och på eget bevåg, radera vilken hyperlänk eller vilket program som helst, däribland mjukvara, som det är länkat till.

 

6.              Användarinformation

Varje form av information, upplysning eller material, som Ni – oavsett form – må översända till SOLAR är och kommer att behandlas som icke-konfidentiellt och ej upphovsrättsligt skyddat.

SOLAR har rätt att utan ersättning och utan ytterligare samtycke använda varje information, upplysning och material som ni må översända till SOLAR.

SOLAR är dock bundet av gällande personuppgiftslagstiftning. Ni accepterar härmed att behandling av personuppgifter sker i enlighet med SOLAR Personuppgiftspolicy som finns tillgänglig på hemsidan under domännamnet www.solar.se.

 

7.              Konflikthantering

 

Varje tvist, som må uppkomma beträffande föreliggande villkor eller tolkningen av dessa, och som inte kan lösas i godo, ska avgöras av dansk allmän domstol i enlighet med dansk lag, dock utan hänsyn till dess lagvalsregler för det fall dessa regler leder till användning av annat än dansk lag.

 

Augusti 2010

< Back to the signon page...